Småbørnsgruppen-Rød stue

Rød stue

Rød stue er småbørnsgruppen med 15-16 børn i alderen ca. 2 – 3 ½ år.

I løbet af den periode, hvor børnene går på rød stue sker der en stor udvikling, blandt andet i forbindelse med børnenes selvhjulpenhed. Dette er derfor noget som vi sætter fokus på og bruger i det pædagogiske arbejde. Det betyder at børnene øver sig og er med til så meget som muligt. De er med til at lave mad, dække bord og rydde op. Der udover bruger vi meget tid på badeværelset og i garderoben, hvor børnene øver sig i at blive selvhjulpne med af og – påklædning. Der er altid en voksen tilstede der kan hjælpe og støtte, der hvor det er svært.

Perioden på rød stue er oftest også den periode af børnenes liv, hvor de fleste stopper med sut, ble og med at sove middagslur. Alt sammen noget som vi har et tæt samarbejde med forældre omkring, da det er individuelt fra barn til barn.

Leg

På rød stue har vi fokus på børnenes leg og sociale relationer. På rød stue udvikler legen sig i forhold til, at børnene i højere grad leger sammen, end tidligere hvor paralellegen har kendetegnet indholdet i leg og relationer.

Legene udvikler sig til fælles og – rollelege, hvor i roller og handling skabes fælles og forhandles.

Vi tager hensyn til børnenes leg som aktivitet, hvor der skabes tid og rum for netop denne. De voksne støtter børnenes leg og er i den forbindelse bevidste om egne positioner. Dette betyder at det nogle gange kræver èn voksen som går foran og viser børnene hvordan de leger. Andre gange er den voksne ved siden af og støtter og indgår i legen efter behov ex. med rekvisitter og forslag. Andre gange igen går den voksne bagved dvs. holder sig tilbage og støtter kun efter behov.

Udeliv/tur

Vi bestræber os på, at komme ud hver dag uanset vejr. Vi bruger vores egen legeplads, samt de mange legepladser der er i nærmiljøet. Vi går på oplevelsesture i området, hvor vi taler om hvad vi ser. Det er også her børnene begynder at få øje på trafikreglerne, og at øve sig i at færdes som en gruppe i trafikken.

Når vi bevæger os på ture udenfor institutionen, foregår det i mindre grupper. Vi anser udeliv som en vigtig del af børnenes trivsel. Dels giver det nogle andre muligheder for bevægelse og oplevelser og dels er det sundhedsfremmende.

Aktiviteter

Børn laver mad: En fast dag om ugen er en gruppe børn med til at lave mad. Det kan for eksempel være forme boller, lave ægge eller makrel salat, hakke, skrælle og skære grønt og frugt, pille og rense fisk mm.

Bevægelsesdag: Hver tirsdag har vi bevægelsesdag i huset.  På rød stue rydder vi møblerne ud til siden og laver forskellige fysiske og musiske aktiviteter. Vi synger, danser, spiller på instrumenter, leger med faldskærm, bolde og risposer, laver forhindringsbane, hører musik, hopper, løber, ruller, kravler og slår kolbøtter osv. Til bevægelsesdagen planlægges aktiviteterne med pædagogiske overvejelser og viden om pædagogisk idræt.

Til bevægelsesdag kan aktiviteterne også foregå uden for, på legepladsen eller i nærmiljøet. Indimellem deler vi børnene i mindre grupper, når vi holder bevægelse.

Kreative aktiviteter: Ud over de faste ugentlige aktiviteter har vi kreative aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig med papir, karton, maling, farver, lim og sakse.

Vi arbejder ind imellem med små projekter på stuen hvor de forskellige aktiviteter flettes sammen omkring et specifikt emne.

De kreative aktiviteter indeholder også arbejdet omkring højtider og traditioner. For eksempel når vi klipper jule, og – påskepynt eller pynter fastelavns masker mm.

Børneperspektivet på rød stue

På rød stue arbejder vi ud fra ugeplaner, hvorpå ugens aktiviteter er nøje sammensat ud fra en række pædagogiske overvejelser. Overvejelser både i forhold til børnegruppen som helhed og i forhold til det enkelte barns trivsel, læring, dannelse og udvikling.

Vi inddrager børnenes perspektiv i dagligdagen, herunder også i valg af aktiviteter. Inddragelse af børneperspektivet vil sige, at vi lytter til børnenes ideer, samt forståelser af hvad der er betydnings – og meningsfuldt for dem. Alt sammen for at understøtte deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi benytter børnenes perspektiver til at give en helt central og unik feedback i arbejdet med at skabe et stærkt læringsmiljø.

I forhold til rød stue giver dette sig blandt andet til udtryk i dagligdagen, og i den struktur der ligger i arbejdet med ugeplanerne.

Vi voksne planlægger, samt lægger rammerne for de pædagogiske aktiviteter om formiddagen, til rette. Aktiviteterne skrives på ugeplanen.

Vores hensigt er at inddrage børneperspektivet, da vi oplever at der er mange situationer i løbet af en dag på en daginstitution, hvor det på forhånd er defineret hvad børnene skal ex. måltider, middagslur, oprydning mm.

På rød stue er der faste aktiviteter som de pædagogiske rutiner i løbet af dagen, samt bevægelse for alle om tirsdagen. Til bevægelsesdag har vi ligeledes for øje at inddrage børnenes ønsker, for forskellige bevægelseslege og rekvisitter.

Vi strukturerer formiddagen og er opmærksomme på de pædagogiske overvejelser i ugeplanens forskellige aktiviteter. Det være sig hensynet til alder, relationer, udvikling, læring og trivsel. Dog er vores ønske at inddrage børnene og deres perspektiver i processerne.

Rundkreds/samling

Et par gange om ugen holder vi rundkreds/samling på rød stue, hvor vi afrunder formiddagens leg og aktiviteter inden vi spiser frokost. Vi bruger puder i kulørte farver og sidder på gulvet. Indholdet i rundkredsen/samlingen er sange med forskellige rekvisitter, rim og remser, billeder, velkomstsang, dans og samtale om ture og forskellige emner, som for eksempel børneyoga og Fri for mobberi. Rundkredsen/samlingen er en aktivitet hvor børnene får mulighed for at øve forskellige kompetencer, som sprog, at stå frem i midten, at vente på tur, samt at sidde som en del af det store fællesskab.

Frokost

Før frokost vasker børnene hænder. Det foregår i mindre grupper på badeværelset. De børn der ikke bruger ble, prøver at tisse.

Børn og voksne på rød stue har faste siddepladser ved frokostbordet. Det giver børnene en tryghed at kende deres spiseplads og det giver de voksne en mulighed, for at følge det enkelte barns spisemønstre. Spisegrupperne sammensættes ud fra pædagogiske overvejelser.

På rød stue sidder vi ved tre borde det giver mulighed for at få en god kontakt børn og børn imellem, samt mellem voksen og barn.

På rød stue har vi et skema med børnenes navne. Her noteres dagligt hvem af børnene, der sammen med en voksen sørger for, at hente mad og service i køkkenet.

Imens maden hentes, sidder de øvrige børn og voksne omkring bordene på rød stue. Her tales om dagens mad med inddragelse af råvarer og evt. billeder på iPad. Eller der synges sange eller læses historie.

Når tingene i køkkenet er hentet, gør en voksen rullevognen klar med service. Herefter henter børnene bordvis deres eget service. På den måde dækker børnene deres eget bord. Under frokosten er børnene aktive med at tage fra fade, smøre brød, hjælpe hinanden, hælde vand op mm.

Vi ønsker at måltiderne skal være rare sociale oplevelser med fokus på fællesskab, selvhjulpenhed, inddragelse, ejerskab, læring og dannelse, samt madmod og madglæde.

Efter måltidet rydder børnene selv deres brugte service op.

Middagslur

På rød stue sover børnene til middag inde på stuen. De ligger på madrasser på gulvet og falder i søvn til stille sovemusik. En voksen er altid til stede på stuen, imens børnene sover.

Efterhånden som børnene bliver større, er der nogle der ikke har behov for en lur. De leger på en af de andre to stuer, eller ude på legepladsen imens.

Det er meget forskelligt hvornår børnene ikke mere har behov for denne middagslur. Vi samarbejder med forældre omkring det enkelte barns behov for middagslur, samt hvornår det er på tide at stoppe med at sove.

Bleskift og toiletbesøg

Bleskift og toiletbesøg er en daglig pædagogisk aktivitet på rød stue. Der er faste rutiner i forbindelse med bleskift, som er efter frokost og før eftermiddagsmåltidet. Der ud over skiftes børnene naturligvis efter behov.

Børnene hjælper til ved bleskift. De henter fx en ren ble i skuffen og smider den brugte i skraldespanden.

Børnene opfordres og støttes i, at sidde på toilettet imellem bleskiftene, samt når de er ved at smide bleen.

 

Info

På Aula lægger rød stue blandt andet følgende informationer:

  • Dagbøger
  • Ugeplaner
  • Sovetider
  • Billeder
  • Invitationer/tilmeldinger
  • Relevante opslag

Derudover lægges også andre opslag, planer, informationer mm. på Aula som vedrører hele huset.

 

 Billeder af stuen