Småbørnsgruppen-Rød stue

Rød stue

Rød stue er småbørnsgruppen med 15-16 børn i alderen ca. 2 – 4 år.

I løbet af den periode, hvor børnene går på rød stue sker der en stor udvikling, blandt andet i forbindelse med børnenes selvhjulpen hed. Dette er derfor noget som vi sætter fokus på og bruger i det pædagogiske arbejde. Det betyder at børnene øver sig og er med til så meget som muligt. De er med til at lave mad, dække bord og rydde op. Derudover bruger vi meget tid på badeværelset og i garderoben, hvor børnene øver sig i at blive selvhjulpne med af og – påklædning. Der er altid en voksen til stede der kan hjælpe og støtte, der hvor det er svært.

Perioden på rød stue er oftest også den periode af børnenes liv, hvor de fleste stopper med sut, ble og med at sove middagslur. Alt sammen noget som vi har et tæt samarbejde med forældre omkring, da det er individuelt fra barn til barn.

Leg

På rød stue har vi fokus på børnenes leg og sociale relationer. På rød stue udvikler legen sig i forhold til, at børnene i højere grad leger sammen, end tidligere hvor parallel legen har kendetegnet indholdet i leg og relationer.

Legene udvikler sig til fælles og – rollelege, hvor i roller og handling skabes fælles og forhandles.

Vi tager hensyn til børnenes leg som aktivitet, hvor der skabes tid og rum for netop denne. De voksne støtter børnenes leg og er i den forbindelse bevidste om egne positioner. Dette betyder at det nogle gange kræver èn voksen som går foran og viser børnene hvordan de leger. Andre gange er den voksne ved siden af og støtter og indgår i legen efter behov ex. med rekvisitter og forslag. Andre gange igen går den voksne bagved dvs. holder sig tilbage og støtter kun efter behov.

Udeliv/tur

Vi bestræber os på, at komme ud hver dag uanset vejr. Vi bruger vores egen legeplads, samt de mange legepladser der er i nærmiljøet. Vi går på oplevelsesture i området, hvor vi taler om hvad vi ser. Det er også her børnene begynder at få øje på trafikreglerne, og at øve sig i at færdes som en gruppe i trafikken.

Når vi bevæger os på ture udenfor institutionen, foregår det i mindre grupper. Vi anser udeliv som en vigtig del af børnenes trivsel. Dels giver det nogle andre muligheder for bevægelse og oplevelser og dels er det sundhedsfremmende.

Små grupper

På rød stue opdeler vi ofte børnene i små grupper. Dette gælder både i de daglige rutiner og pædagogiske aktiviteter.

De små grupper skaber nærhed mellem børn/børn og børn/voksne. Dette giver mulighed for at styrke børnenes relationer, sprog, sociale kompetencer mm. Derudover giver det større mulighed for fordybelse, samt at børnene føler sig set og hørt.

Aktiviteter

Børn laver mad: En fast dag om ugen er en gruppe børn med til at lave mad. Det kan for eksempel være forme boller, lave ægge – eller makrel salat, hakke, skrælle og skære grønt og frugt, pille og rense fisk mm.

Bevægelsesdag: Hver tirsdag har vi bevægelsesdag i huset.  På rød stue rydder vi møblerne ud til siden og laver forskellige fysiske og musiske aktiviteter. Vi synger, danser, spiller på instrumenter, leger med faldskærm, bolde og risposer, laver forhindringsbane, hører musik, hopper, løber, ruller, kravler og slår kolbøtter osv. Til bevægelsesdagen planlægges aktiviteterne med pædagogiske overvejelser og viden om pædagogisk idræt, samt med inddragelse af børnenes input.

Til bevægelsesdag kan aktiviteterne også foregå uden for, på legepladsen eller i nærmiljøet. Indimellem deler vi børnene i mindre grupper, når vi holder bevægelse.

Kreative aktiviteter: Ud over de faste ugentlige aktiviteter har vi kreative aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig med papir, karton, maling, farver, lim og sakse.

Vi arbejder i perioder temabaseret på stuen, hvor forskellige aktiviteter flettes sammen omkring et specifikt tema.

De kreative aktiviteter indeholder også arbejdet omkring højtider og traditioner. For eksempel når vi klipper jule, og – påskepynt eller pynter fastelavns masker mm.

Læringsmiljøer på rød stue.

Rød stues læringsmiljøer er fleksible og kan justeres og indrettes efter børnenes behov. Dette da reoler og borde er flytbare.

På rød stue arbejder vi med læringsmiljøer. Det betyder at stuen er indrettet med tre miljøer som vi kalder huset, byen og skoven. Til hver af de tre miljøer er der etableret et område med elementer der passer til det enkelte læringsmiljø. Det betyder f.eks. at der i huset er legkøkken, mad service., dukker mm. I byen er der biler, togbane og biltæppe og i skoven er der dyr.

De tre læringsmiljøer understøtter børnenes legekompetencer og fantasi i en ramme, hvor børnene kan lege uforstyrret. I læringsmiljøerne får børnene mulighed for at koble legen til deres virkelighed, samt oplevelse og forståelse af omverdenen.

Stuens tre borde bruges ligeledes som læringsmiljøer. Dette primært i forbindelse med kreative aktiviteter og konstruktionsleg.

Børneperspektivet på rød stue

Vi inddrager børnenes perspektiv i dagligdagen, herunder også i valg af aktiviteter. Inddragelse af børneperspektivet vil sige, at vi lytter til børnenes ideer, samt forståelser af hvad der er betydnings – og meningsfuldt for dem. Alt sammen for at understøtte deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi benytter børnenes perspektiver til at give en helt central og unik feedback i arbejdet med at skabe et stærkt læringsmiljø.

Vi voksne planlægger, samt lægger rammerne for de pædagogiske aktiviteter om formiddagen, til rette, ud fra en forudgående forberedelse. Vi strukturerer formiddagen og er opmærksomme på de pædagogiske overvejelser i forskellige aktiviteter.

Vores hensigt er at inddrage børneperspektivet, da vi oplever at der er mange situationer i løbet af en dag på en daginstitution, hvor det på forhånd er defineret hvad børnene skal ex. måltider, middagslur, oprydning mm.

På rød stue er der faste aktiviteter som de pædagogiske rutiner i løbet af dagen, samt bevægelse for alle om tirsdagen. Til bevægelsesdag har vi ligeledes for øje at inddrage børnenes ønsker, for forskellige bevægelseslege og rekvisitter.

Samling

Indimellem holder vi samling på rød stue. Vi holder samling efter behov f.eks. når der er et særligt tema eller når børnene selv efterspørger samling.

Indholdet i samlingen er sange med forskellige rekvisitter, rim og remser, billeder, velkomstsang, dans og samtale om ture og forskellige emner, som for eksempel børneyoga og Fri for mobberi. Samlingen er en aktivitet hvor børnene får mulighed for at øve forskellige kompetencer, som sprog, at stå frem i midten, at vente på tur, samt at sidde som en del af det store fællesskab.

 

Frokost

Før frokost vasker børnene hænder. Det foregår i mindre grupper på badeværelset. De børn der ikke bruger ble, prøver at tisse.

Børn og voksne på rød stue har faste borde de sidder omkring ved frokostbordet. Det giver børnene en tryghed at kende deres bordplads og det giver de voksne en mulighed for, at følge det enkelte barns spisemønstre. Spisegrupperne sammensættes ud fra pædagogiske overvejelser.

På rød stue sidder vi ved tre borde. Det giver mulighed for at få en god kontakt børn og børn imellem, samt mellem voksen og barn.

På rød stue har vi et skema med børnenes navne. Her noteres dagligt hvem af børnene, der sammen med en voksen sørger for, at hente mad og service i køkkenet.

Imens maden hentes, sidder de øvrige børn og voksne omkring bordene på rød stue. Her tales om dagens mad med inddragelse af råvarer og evt. billeder på iPad. Eller der synges sange eller læser historie.

Når tingene i køkkenet er hentet, gør en voksen rullevognen klar med service. Herefter henter børnene bordvis deres eget service. På den måde dækker børnene deres eget bord. Under frokosten er børnene aktive med at tage fra fade, smøre brød, hjælpe hinanden, hælde vand op mm.

Vi ønsker at måltiderne skal være rare sociale oplevelser med fokus på fællesskab, selvhjulpen hed, inddragelse, ejerskab, læring og dannelse, samt madmod og madglæde.

Efter måltidet rydder børnene selv deres brugte service op.

Middagslur

På rød stue kan børnene sove til middag, hvilket foregår inde på radisestuen. Børnene ligger på madrasser på gulvet og falder i søvn til stille sovemusik. En voksen er altid til stede på stuen, imens børnene sover.

Efterhånden som børnene bliver ældre, er der nogle der ikke har behov for en lur. De der ikke sover leger på en af de andre to stuer, eller ude på legepladsen.

Det er meget forskelligt hvornår børnene ikke mere har behov for denne middagslur. Vi samarbejder med forældre omkring det enkelte barns behov for middagslur, samt hvornår det er på tide at stoppe med at sove.

Bleskift og toiletbesøg

Bleskift og toiletbesøg er en daglig pædagogisk aktivitet på rød stue. Der er faste rutiner i forbindelse med bleskift, som er efter frokost og før eftermiddagsmåltidet. Der ud over skiftes børnene naturligvis efter behov.

Børnene hjælper til ved bleskift. De henter fx en ren ble i skuffen og smider den brugte i skraldespanden.

Børnene opfordres og støttes i, at sidde på toilettet imellem bleskiftene, samt når de er ved at smide bleen.

 Info

Aula er vores fælles digitale platform mellem institution og hjem.

På Aula lægger rød stue blandt andet følgende informationer:

  • Dagbøger
  • Sovetider
  • Billeder
  • Invitationer/tilmeldinger
  • Relevante opslag

Derudover lægges også andre opslag, planer, informationer mm. på Aula som vedrører hele huset.

 

 Billeder af stuen