Forældresamarbejde

I Sundby Asyl lægger vi vægt på et godt forældresamarbejde, der bygger på tillid, åbenhed og respekt til gavn for børnene. Forældre og personalesamarbejde er et fælles anliggende. I vil det bedste for jeres barn, og det vil vi også, dog i det fællesskab som en daginstitution danner ramme om.

Daglig forældrekontakt

Den gode daglige kontakt mellem forældrene og personale er afgørende for at sikre en løbende orientering om barnets trivsel.

Forældresamtaler

Gennem dit/jeres barns tid i Sundby Asyl vil der blive holdt forskellige samtaler mellem forældrene og det uddannede personale:

Opstartssamtale: inden et barn begynder i Sundby Asyl holder vi en forældresamtale hvor vi aftaler hvordan den første tid skal foregå og vi laver i fællesskab en opstartsplan. Vi vil fortælle om livet i vuggestuen, give praktiske informationer, og vi vil gerne høre om barnets forhistorie og vaner. Ud fra dette får vi bedre mulighed for at forstå barnet når det skal erobre vuggestuen.

Status samtale: når barnet har gået i ca. 2-4 måneder i institutionen. Formålet med dette er at sikre barnets trivsel og udvikling og høre om forældrenes oplevelse af barnets og deres første tid i institutionen.

Overgangs/informationssamtale: når barnet begynder på småbørnstue (Rød stue) og igen når barnet flytter til børnehavegruppen (Grøn stue)

Formålet er at etablere en god kontakt mellem forældre og personale på stuen, at få et bedre kendskab til barnet, at fortælle om den pædagogiske dagligdag, samt give praktisk information. Forældrene har også mulighed for at stille spørgsmål eller give eventuelle uddybende informationer der vedrører deres barn.

Statussamtale: vil blive tilbudt ca. 1 år efter barnet er begyndt på stuen. Der vil blive snakket om barnets generelle trivsel og udvikling. Den motoriske udvikling, både den finmotoriske og grovmotoriske, personlig udvikling, kognitiv udvikling, sociale udvikling og sproglig udvikling. Hvad skal institutionen have fokus på fremover, og hvad skal hjemmet have fokus på.

5 års status: til de forældre der har børn som har forventet skolestart i den nærmeste fremtid. Fokus er på barnets udvikling, kompetencer og skolemodenhed.

Udover disse samtaler er der altid mulighed for at afholde en samtale, hvis forældrene eller personalet føler behov.

Forældremøder

Hver stue holder et forældremøder i løbet af efteråret. Der er hvert år et tema der går igen på alle tre stuer, og så er møderne altid med udgangspunkt i den enkelte børnegruppe.

Koloniforældremøde

Før kolonien holder vi et møde om kolonien. Her fortæller vi om hvad der kommer til at ske på denne koloni og alt det praktiske information bliver taget op. Forældrene har muligheder for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer

Nyhedsbreve

Vi mener at det er vigtigt at I som forældre har et højt informations niveau om livet i Sundby Asyl.

Derfor udarbejder vi ca. en gang om måneden et nyhedsbrev med relevante informationer. Det er vores hensigt at disse breve vil give indsigt i institutionens hverdag og dermed tryghed. Det publiceres på Aula.

Dagbøger og billeder

Vi bestræber os på dagligt at skrive dagbog på alle tre stuer. Dagbøgerne er med til at dokumentere vores pædagogiske arbejde med børnene. Vi lægger også jævnligt billeder på Aula som understøtter dagbøgerne. Vi opfordrer jer til at læse dagbøgerne, og tale med jeres børn om hvad de har oplevet i institutionen.